• Jezik/Language
  • Srpski
  • English

Finansijski podsticaji za investitore

Vlada Republike Srbije Finansijska podrška za nove investicije dostupni fondovi 2.000-10.000 evra
Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Subvencije za novo zapošljavanje nezaposlenih lica 100.000-130.000 RSD/po zaposlenom
Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnoravnost polova Finansiranje zapošljavanja pripravnika na određeno vreme 37.500 RSD u bruto iznosu za lica sa visokom stručnom spremom 27.800 RSD u bruto iznosu za lica sa višom i srednjom stručnom spremom
Nacionalna služba za zapošljavanje Subvencije za otvaranje novi radnih mesta/do 50 novih radnih mesta 80.000 – 160.000 RSD/po zaposlenom licu  
Nacionalna služba za zapošljavanje Finansiranje programa prekvalifikacije/dokvalifikacije nezaposlenih lica za potrebe poslodavca do 90.000 RSD/po polazniku

 

Finansijska podrška za nove investicije

Vlada Republike Srbije

 

Na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije, donete krajem juna 2007. godine, investicioni projekti u svim delatnostima, osim trgovine, turizma, ugostiteljstva i poljoprivrede, mogu da konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava iz državnog budžeta.
Sredstva su namenjena za finansiranje investicionih projekata u oblastima proizvodnje, usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine i istraživanja i razvoja.

Državne subvencije

Podržani sektori:

Veliki projekti

Standardni projekti

Proizvodnja ili usluge koje mogu biti predmet međunarodne trgovine

Proizvodnja

Usluge koje mogu biti predmet međunarodne trgovine

Kapitalno i radno intenzivni projekti

Kapitalno intenzivni projekti

Investicije u devastirana područja i područja od posebnog značaja

Investicije u ostala područja

Investicije u svim područjima

Ukupna suma

25% od ukupne investicije

20% od ukupne investicije

4,000 – 10,000 evra po otvorenom radnom mestu

2,000 – 5,000 evra po otvorenom radnom mestu

2,000 – 10,000 evra po otvorenom radnom mestu

Minimalna vrednost ulaganja

200 miliona evra

50 miliona evra

0.5 miliona evra

1 milion evra

0.5 miliona evra

Minimalan broj radnih mesta

1,000

300

50

50

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinamika dodeljivanja sredstava:
1. po zaključenju kupoprodajnog ugovora ili ugovora o zakupu zemljišta;
2. po dobijanju građevinske dozvole;
3. po dobijanju upotrebne dozvole;
4. po ostvarenju pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom.

Kriterijumi na osnovu kojih se ocenjuju investicioni projekti:
1.Reference investitora,
2.Udeo domaćih dobavljača i efekat investicije na produktivnost ostalih domaćih preduzeća u istom sektoru,
3.Održivost investicije / trajnost poslovanja,
4.Efekti investicije vezani za istraživanje i razvoj,
5.Efekti investicije na ljudske resurse,
6.Uticaj investicije na životnu sredinu,
7.Obim međunarodnog prometa,
8.Efekti investicije na razvoj opštine, i
9.Podrška lokalne samouprave u realizaciji investicije.

Prijave se podnose Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA).

 

Kofinansiranje projekata sa tehnološkim inovacijama

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj

 

Da li tražite mogućnost sufinansiranja kako biste osigurali Vaš investicioni projekat u domenu novih tehnologija?
Da li Vaš projekat nudi proizvod konkurentan u međunarodnom okruženju, zapošljava više od 20 ljudi i doprinosi jačanju lokalne ekonomije?
Prijavite se za program ko-finansiranja pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj i primite subvenciju u visini do 49% od ukupne vrednosti investicije.

Subvencije za novo zapošljavanje nezaposlenih lica sa teritorije AP Vojvodine

Pokrajinski sekratarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova

 

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta, u jednokratnom iznosu, odobrava se poslodavcima koji otvaraju radna mesta, radi zapošljavanja nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje sa teritorije AP Vojvodine.
Visina subvencije iznosi:

1. 160.000,00 dinara, po licu u najnerazvijenijim opštinama (Žitište, Plandište i Nova Crnja);
2. 130.000,00 dinara po licu u nerazvijenim i nedovoljno razvijenim opštinama po odluci Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, a po kriterijumu zaposlenosti (Irig, Kovačica, Opovo, Sremski Karlovci, Titel, Čoka, Alibunar, Apatin, Bela Crkva, Žabalj, Mali Iđoš, Novi Bečej, Odžaci, Sečanj i Srbobran);
3. 80.000,00 dinara po licu u ostalim opštinama.

Dodatak na subvenciju iz tačke 3. prethodnog stava, u visini od 50.000,00 dinara, (ukupni iznos subvencije: 130.000,00 dinara) dodeljuje se:

-poslodavcu koji otvara radno mesto u privrednom društvu ili preduzetničkoj radnji koje su registrovane za proizvodnju, prerađivačku delatnost, zanatsku delatnost i u oblasti pružanja usluga socijalne zaštite;
- poslodavcu koji zapošljava lice koje pripada kategoriji teže zapošljivih nezaposlenih lica (osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, žene, Romi, izbegla i raseljena lica, povratnici po sporazumu o readmisiji, stariji od 50 godina, mlađi od 30 godina);
- poslodavcu koji zapošljava dugoročno nezaposlena lica;
- poslodavcu koji zapošljava nezaposleno lice koje se nalazi na evidenciji NSZ, a nedostaje mu dve godine ili manje, do sticanja prava na penziju po propisima PIO;

Uslovi za podnošenje zahteva:
Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta može ostvariti poslodavac pod uslovom:
- da nije smanjivao broj zaposlenih, u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih;
- da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;
- da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja;
- da je podnosilac zahteva nad kojim je vođen stečajni postupak i kod koga je usvojen i u celosti izvršen plan reorganizacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
- da je podnosilac zahteva koji je kupio privredni subjekt nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
- da je nezaposleni za koga se traži subvencija i koji je prethodno bio u radnom odnosu na neodređeno vreme kod poslodavca – podnosioca zahteva, na evidenciji nezaposlenih najmanje 6 meseci.

Finansiranje zapošljavanja pripravnika na određeno vreme na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekratarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova

 

Pokrajinski sekretarijat raspisao je konkurs za finansiranje zapošljavanja nezaposlenih lica u svojstvu pripravnika sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom, kod poslodavaca, u trajanju od 12 meseci.
Za vreme trajanja stručnog osposobljavanja pripravnika, poslodavac ostvaruje pravo na 37.500,00 dinara u bruto iznosu za lica sa visokom stručnom spremom i 27. 800,00 dinara u bruto iznosu za lica sa višom i srednjom stručnom spremom. Ovi iznosi predstavljaju zaradu pripravnika sa pripadajućim porezima i doprinosima i  isplaćivaće se poslodavcu za tri meseca unapred, uz odgovarajuću garanciju, za ukupno 10 meseci u toku pripravničkog staža koji traje 12 meseci.

Uslovi za učešće na javom pozivu:
1. Poslodavci (preduzetnici, pravna lica i druge organizacije koji nisu direktni i indirektni budžetski korisnici),
2. Poslodavci koji redovno uplaćuju poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje;
3. Poslodavci koji su solventni;
4. Poslodavci koji su ispunili ugovorne obaveze po programima Sekretarijata i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Konkurs i javni poziv je otvoren do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2009. godini i objavljuje se „Službenom listu APV“, dnevnim novinama „Dnevnik“ i „Politika“, listu „Poslovi“, oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje i na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje sa teritorije APV i Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487-4613.


Subvencije za otvaranje novih radnih mesta

Nacionalna Služba za zapošljavanje

 

Nacionalna Služba za zapošljavanje (NSZ) dodeljuje subvencije za otvaranje do 50 novih radnih mesta radi zapošljavanja lica koja su prijavljena na evidenciji NSZ, pri čemu visina subvencije zavisi od razvijenosti opštine u kojoj se lica zapošljavaju, i to:
• 160.000,00 dinara u najnerazvijenijim opštinama,
• 130.000,00 dinara u nerazvijenim opštinama,
• 80.000,00 dinara u ostalim opštinama.

Prioritet prilikom dodele sredstava imaće poslodavci čije je sedište na teritoriji nerazvijene ili najnerazvijenije opštine, kao i poslodavci koji zapošljavaju lice koje pripada kategoriji teže zapošljivih nezaposlenih lica, i to:
• lica sa invaliditetom
• Romi
• lica starija od 45 (žene), odnosno 50 (muškarci)
• dugoročno nezaposleni (na evidenciji NSZ duže od 12 meseci)
• izbegla i raseljena lica
• lica u readmisiji
• žene.
Poslodavac može koristiti ovu subvenciju samo jednom u toku kalendarske godine.

Uslovi na osnovu kojih poslodavac može ostvariti pravo na subvenciju:
1. broj zaposlenih nije, u poslednja tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev, smanjivan, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih;
2. uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene za poslednja tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev;
3. podnosilac zahteva, nad kojim je bio vođen stečajni postupak i kod koga je usvojen i u celini izvršen plan reorganizacije uspešno poslovao najmanje 12 meseci;
4. podnosilac zahteva, koji je kupio privredni subjekt nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine;
5. je nezaposleni, za koga se traži subvencija i koji je prethodno bio u radnom odnosu kod poslodavca, podnosioca zahteva, na evidenciji nezaposlenih lica najmanje 6 meseci.

 

Finansiranje programa prekvalifikacije/dokvalifikacije nezaposlenih lica za potrebe poslodavca

Nacionalna služba za zapošljavanje

Pored subvencija za otvaranje novih radnih mesta, NSZ ima raspisan konkurs i za učešće u finansiranju programa prekvalifikacije/dokvalifikacije 2.589 nezaposlenih lica za potrebe poslodavaca.

Prekvalifikacija/dokvalifikacija nezaposlenih lica se organizuje za potrebe poslodavaca u slučaju da na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nema nezaposlenih lica traženog zanimanja ili ne poseduju znanja i veštine neophodne za rad na slobodnim poslovima.

Prekvalifikacija/dokvalifikacija može se realizovati:
• po internom programu poslodavca
• kombinovano, po programu poslodavca i obrazovne ustanove
• i u skladu sa nivoima stručne pripreme

Pravo na učešće u finansiranju programa imaju pravna lica na području Republike Srbije koja su:
-   registrovana u Agenciji za privredne registre,
-   redovno uplaćuju doprinose za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih
-   ispunila ugovorne obaveze u poslednje 3 godine po programu prekvalifikacije i   dokvalifikacije za potrebe poznatog poslodavca (ukoliko su korišćena sredstva).

Nacionalna služba za zapošljavanje snosi troškove obuke na radnom mestu (zarada zaposlenog na poslovima za koje se lice obučava po satu, uzima se kao cena časa obuke), angažovanje eksternih instruktora/izvođač obuke i ukoliko to program podrazumeva dobijanje atesta, licenci i sl. pri čemu maksimalni iznos finansijske podrške iznosi 90.000 dinara po polazniku.
Više informacija može se dobiti i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Izvor: www.vip.org.rs